Vnitřní řád

Dětský domov a Školní jídelna Sázava

Benešovská 7, Sázava 285 06, tel. (fax): 327 321 263, m.t. 602 370 449

e-mail: ddsazava@ddsazava.cz

č.j. 488/16 s účinností od 30.3.2016

Ředitelka Dětského domova a ŠJ v Sázavě na základě zákona č. 109/2002 Sb., o školských

zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských

zařízeních a ve znění zákona 383/2005 Sb.,kterým se mění zákon č. 109/20002 Sb., vyhlášky

č. 334/2003 Sb., a vyhlášky 438/2006, nařízení vlády 460/2013, kterou se upravují

podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, vydává

tento

 

Vnitřní řád

čl. 1

Charakteristika a struktura zařízení

1.1. Název zařízení, adresa a telefonní číslo:

Adresa zařízení: Dětský domov a ŠJ

Benešovská 7

285 06 Sázava.

telefon, fax.: 327321263

1.2. Organizační struktura:

1.3. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich
úkolů:

       Dětský
domov je rodinného typu, zajišťující výkon ústavní a ochranné výchovy dětí a
mládeže zpravidla ve věku od 3- 18 let, popř. Do ukončení profesní přípravy na
povolání, nejdéle však do 26 let. Z důvodů dodržení sourozeneckých vazeb, může
zařízení přijmout i dítě mladší 3 let. 
Kapacita zařízení je 24 dětí , od 1.7.2004 je schválena  kapacita 24 dětí. Kapacita jídelny je 40.  Dětský domov má hlavní budovu,
v prostoru areálu je přilehlá budova, kde se nachází  garsonka 1+1 a stolní tenis, dále domeček
(4+1), dvorek a hřiště. V hlavní budově 
se v přízemí nachází 
kanceláře, jídelna, kuchyň, která zajišťuje stravování  dětí a zaměstnanců z dětského domova. Dále
pak jsou v přízemí sklady, sociální zařízení, prádelna, slouží jako technické
zázemí pro chod dětského domova. Pro zajištění výchovy a vzdělání dětí slouží
celé 1 a 2 patro, dále garsonka a domeček. 
V celém 1. patře se nachází I. rodinka, ve celém 2. patře II.
rodinka. V garsonce a domečku se nachází III. rodinka. Základní organizační
jednotkou je rodinka. V každé rodince je umístěno 6-8 dětí. Jednotlivé rodinky
jsou označeny I,II,III. Každá rodinky má svoji kuchyňku, obývák, ložnice,
sociální zařízení pro chlapce a děvčata pokoj pro vychovatele. Ke sportovnímu
vyžití slouží hřiště a dvorek.

1.4. Personální zabezpečení:

V každé rodince se starají o děti dva denní
vychovatelé, jedna noční vychovatelka či asistent pedagoga.  Provoz zajišťuje ekonomka, hospodářka,
uklízečka,  kuchařky. Všichni zaměstnanci
jsou oslovování dětmi „teto a strejdo“. Provoz v zařízení je nepřetržitý a
celoroční.

 

1.5.Organizační zajištění spolupráce s osobami
odpovědnými za výchovu:

Zákonní zástupci mohou navštívit své dítě umístěné v DD
a ŠJ Sázava kdykoliv po dohodě s ředitelkou a příslušnou vychovatelkou.

Příbuzní mohou dítě navštívit jen se souhlasem zák.
zástupce. Pokud není možné jeho souhlas získat, pak pouze s písemným
souhlasem příslušného OSPOD dítěte, či soudu.

Návštěvy probíhají  ve
vyhrazeném prostoru dětského domova(budova a zahrada )popř. si zákonní zástupci
vezmou své dítě na vycházku po Sázavě, jen v případě,  že je to doporučeno či nařízeno od
příslušného OSPOD či soudu probíhají v přítomnosti pracovníka dětského domova.
Z návštěv  zákonní zástupci vrací dítě
nejdéle do 19.00 hodiny.

Návštěva není povolena osobám pod vlivem alkoholu či jiných
omamných látek (ani při podezření pracovníka DD potvrzeného svědectvím dalších
2 plnoletých osob), osobám narušujícím výchovný proces či provoz
v zařízení.

Ředitelka DD je oprávněna v zájmu úspěšné výchovy dětí
na dobu nezbytně nutnou omezit návštěvy zák. zástupců, jestliže narušují
výchovný proces.

Oddělení péče o děti jsou informována o návštěvách zák.
zástupců v dětském domově.

Každého půl roku jsou zákon. zástupci informováni o
prospěchu, chování, zdravotním stavu svých dětí, písemnou formou, častěji pak v
průběhu roku  ústní formou při návštěvách
v DD, či telefonickém rozhovoru od denních vychovatelů. Za kontakt se
zákon. zástupci zodpovídají denní vychovatelé a ředitelka.

 

čl. 2

Postup při
přijímání dětí
  do dětského domova

 

 

2.1. Do Dětského domova Sázava jsou umísťovány děti s
rozhodnutím soudu:

         
u nichž soud nařídil

a)      předběžné
opatření

b)      ústavní
výchovu

2.2. Přijímací pohovor provede s dítětem ředitelka DD a
spolu s vychovatelkou ho seznámí s životem v DD a na jeho
rodince. Seznámí ho také s důležitými náležitostmi vnitřního řádu.

Klíčovým pracovníkem pro nově příchozí dítě jsou oba kmenový
vychovatelé na rodince.

 

Postup při přijímání děti do dětského domova

 

 

2.3. Přemístit dítě do jiného zařízení téhož typu lze jen
zcela výjimečně, jsou-li pro to závažné důvody a se souhlasem soudu, po
projednání s OSPODEM.

2.4.Dokumentaci

připravuje ředitelka spolu se zástupkyní, 
popř. vychovatelka zajišťuje doprovod při přemístění

  1. 2.5. Ředitelka DD propustí dítě ze zařízení:

a)      jestliže
soud zrušil ústavní výchovu a rozsudek nabyl právní moci

b)      dosáhl-li
zletilosti, pokud v zařízení nesetrvá dobrovolně do dokončení přípravy na povolání

c)      dosáhl-li
19 let (po prodloužení ÚV), pokud v zařízení nesetrvá dobrovolně do
dokončení přípravy na povolání.

d)      jestliže
má být po dohodě s příslušným OSPODEM svěřen do prozatímní péče budoucích
osvojitelů

e)      z rozhodnutí
soudu předá dítě do péče budoucích osvojitelů, a to na jejich náklady.

2.6Při propuštění dítěte předá ředitelka DD dítě zákonným
zástupcům, není-li dítě již zletilé.

2.7. Jestliže bylo dosaženo účelu ÚV, dá ředitelka DD po
dohodě s orgány péče o dítě v místě trvalého bydliště zákonných zástupců
soudu podnět na zrušení ÚV.

2.8. Nebylo-li dosaženo při výkonu ÚV kladných výsledků,
nebo jsou-li pro to jiné vážné důvody, podá ředitelka DD soudu podnět
k prodloužení ÚV.

2.9. Zařízení sleduje po dobu 2 let další vývoj propuštěného
dítěte a pomáhá mu při řešení obtíží vzniklých přechodem do občanského života.

2.10. Dětský domov oznámí 
příslušnému okresnímu soudu a OSPODU, že bylo dítě propuštěno a kam (u
dětí s PO a ÚV).

 

čl.3

Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení:

 

Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle Koncepce zařízení,
Dlouhodobého záměru rozvoje, Výchovně vzdělávacího ročního plánu, individuální
plánů rozvoje osobnosti a týdenních plánů.

3.1. Organizace výchovných činností:

Naplňování okruhů výchovných činností s individuálním
přístupem k dětem v komplexu pojetí pracovní, výtvarné, tělesné a
hudební výchovy je rozděleno na podzimní, zimní, jarní a letní období. Provádí
se střídavě během týdenních plánů 
v návaznosti na  roční plán.
Během dne je dodržena odpočinková, rekreační, společensko-vědní, zájmová činnost
a příprava na vyučování.

3.2. Organizace
vzdělávání dětí:

Předškolní děti do 3 let věku zůstávají v péči
vychovatelů DD.

Předškolní děti od 3 let věku do 6(7) let navštěvují MŠ
Sázava, Radvanice, Rataje n. Sázavou

Základní povinnou docházku plní děti

                                 1. – 9. r. ZŠ
Sázava, Uhlířské Janovice, Chocerady, Stříbrná Skalice

 

Děti se připravují pro výkon povolání na středních
integrovaných školách a středních odborných školách dle svého zájmu a
schopností především v Kutné Hoře, Benešově, Praze, Sedlčanech.

Děti, kteří si zvyšují vzdělání, se připravují v nástavbovém
či vysokoškolském studiu, max. do 26. let věku, pobývají  v dětském domově na základě smlouvy
(dohody). Klíčový pracovník jednotlivého dítěte 
pravidelně dochází do jednotlivých škol a monitoruje průběh vzdělávání.

Děti, které ukončují přípravu na budoucí povolání a dosud
mají nařízenou ústavní výchovu, jsou zaměstnány či vedeny na úřadu práce
v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Zletilé
nezaopatřené děti umístěné v zařízení, kteří se připravují na budoucí
povolání, se jim může zajistit samostatné ubytování v prostorách zařízení
nebo mimo zařízení.

3.4. Organizace dne:

Budíček, ranní
hygiena, úklid lůžek a pokojů, snídaně, odchod do školy je pro učně od
5.00-7.00 hod, pro žáky ZŠ a MŠ od 6.45 do 8.00 hod.. Od 12.00 hod do 14.00 hod
převlékání, oběd, 14.00 hod -15.30 hod – odpolední zaměstnání, pobyt venku, dle
uvážení vychovatele osobní volno, návštěva kroužků, hygiena, svačina,
16.00-18.00 – příprava na vyučování ( dle uvážení vychovatele a potřeb dětí i v
jinou hodinu),18.00-18.30 – večeře, 18.30-20.00 – zájmová činnost, hygiena,
večerka je od 20.00 – malé děti, 20.30-21.00 větší děti, 21.30-24.00 učni,
středoškoláci a dospívající děti.

Příprava na vyučování dětí probíhá každý den individuálně,
podle potřeb dětí, nejčastěji v době od 16.00 do 18.00 h.

 

3.5. Organizace zájmových činností:

Děti navštěvují různé zájmové kroužky, dle svých zájmů a
schopností. Většina kroužků je na ZŠ v Sázavě, TJ Sázava, dále
v Kutné Hoře a Benešově/ fotbal, atletika, počítače, čtenářský kroužek,
stolní tenis, zpěv, sborový zpěv, šachy, sportovky, křesťanský /. Keramický
kroužek, hra na kytaru, kapela, angličtina je 
v DD. Každé dítě má jeden maximálně tři kroužky. K dalším
zájmovým činnostem patří četba, poslech hudby, práce s počítačem, volné
vycházky, ozdravné pobyty, tábory. Tyto aktivity jsou vybírány dle zájmu dětí.

3.6. Systém prevence sociálně patologických jevů:

V zařízení je minimální preventivní program, proškolený
preventista. Zařízení pravidelně navštěvuje pí PhDr. Kašparová, která provádí
nejen besedy, ale individuální konzultace s dětmi, dále proškolení a
pohovory s výchov. pracovníky.

 

čl.4

Organizace péče o děti v zařízení:

 

4.1. Zařazení dětí
do rodinných skupin

Děti jsou zařazovány do rodinek,  vždy podle sourozeneckých vazeb. Ve zvlášť
vyjimečném případě může ředitelka rozhodnout o jiném zařazení. Rodinky jsou
koedukované, věkově neohraničené zpravidla od 3 do 18 let, popř. mohou být až
do 26 let. 

4.2.Ubytování dětí

 Děti jsou ubytováni
nejčastěji na dvoulůžkových, výjimečně na třílůžkových pokojích. Každé dítě má
svoji postel, místo na přípravu na vyučování, poličku v šatní skříni na
pokoji i v šatníku v koupelně, stolní lampičku, úložný prostor.

4.3.Materiální
zabezpečení

Dětský domov poskytuje dětem ubytování, stravování,
potřebné učební  pomůcky a potřeby pro
zajištění volného času. Dětský domov dále poskytuje dětem kapesné, potřebné
šatstvo, obuv, osobní prádlo a další přiměřené osobní potřeby a věcnou pomoc
dle příslušných platných předpisů (109/02 Sb.) Úhrada nákladů na péči o děti
v DD Sázava je stanovena dle zákona 383 /2005 Sb.,. Hmotná péče o děti je
zajišťována z rozpočtu zřizovatele o jehož výši rozhoduje  od 1.10.2001 Krajský úřad, Praha.

Vychovatelé skupin dostávají od ředitelky DD peněžní zálohu
na nákup ošacení, drobných osobních potřeb mládeže, na kulturní a školní
potřeby, na kapesné, na jízdné apod.

O použití finančních prostředků v hotovosti vedou
vychovatelé účetní evidenci. Hospodaření podléhá kontrole ředitelky.

Vedle prostředků státního rozpočtu využívá DD Sázava i
prostředky získané od sponzorů či vlastní činností (vymáhání ošetřovaného od
zákonných zástupců, dávky st. soc. podpory, 
apod.). O věcných a peněžních darech se vede evidence.

 

4.4.Finanční
prostředky dětí

O finančních prostředcích dětí se vede evidence u rodinek.
V případě, že zůstávají přeplatky za úhradu nákladů v zařízení, se
souhlasem zákonných zástupců jsou dávány dětem na vkladní knížky, stavební
spoření nebo osobní účty.

4.5. Systém
stravování

Děti se stravují 5x denně. Snídaně probíhá od 5.30-7.30 h,
přesnídávku si odnáší do ZŠ, SOŠ, oběd od 12.00-14.00 h, svačina dle potřeb
skupiny- nejčastěji okolo 15.00 h, večeře od 17.30-18.30 h, II. večeře dle
domluvy se sloužím vychovatelem. Děti, které jsou od pondělí do pátku na internátech,
se stravují celodenně v dětském domově pouze sobotu a neděli. V pátek
začínají svačinou a večeří.

 

4.6.Postup
v případě útěku dítěte ze zařízení

Postup v případě útěku dítěte ze zařízení.
V případě, že dítě nad 12 let opustí zařízení bez vědomí vychovatele  nevrátí se do 20.00 h, je vychovatel povinen
útěk ohlásit místní policii, následně pí. ředitelce. V případě, že dítě ve
věku 7 až 12 let opustí bez vědomí vychovatele zařízení, ohlásí to vychovatel
neprodleně místní polici . Následně pí. ředitelce. Policie sepíše
s vychovatelem protokol. Vychovatelé popř. sociální pracovnice kontaktují
osoby odpovědné za výchovu, vyrozumí soud a příslušné OSPOD. V případě, že
se dítě samo vrátí, je pátrání okamžitě zrušeno na oddělení policie, kde byl útěk
nahlášen.

 

čl.5

Práva a povinnosti dětí:

5.1.Systém hodnocení a opatření ve výchově

Děti dětského domova mají svá práva i povinnosti zajištěny
Listinou práv a svobod dítěte. V dětském domově není oddělená místnost,
která by byla využívána pro zklidnění dítěte a stabilizaci jeho psychického
stavu.

Dítě v dětském domově má zejména právo:

být hodnocen a odměňován podle systému hodnocení

         
ústní pochvala před ostatními dětmi ve skupině

         
prominutí výchovných opatření

         
mimořádná návštěva kina, divadla

         
návštěva tanečního kurzu

         
získání řidičského oprávnění

         
návštěva plesů, diskoték

         
osobní vycházka

         
obdržet věcnou odměnu z prostředků DD

         
účast na zahraničním zájezdu školy, domova

         
účast na akcích pořádaných jinými domovy, TJ organizací

         
účast na prázdninových akcích (letní tábory,..)

 

 Dítě dětského domova
má zejména tyto povinnosti:

a)      dodržovat
ustanovení vnitřního řádu

b)      dodržovat
režim dne , který je uveden v dodatku 
č. 5

c)      svědomitě
vykonávat přikázanou práci

d)      mimořádně
vykonávat v nezbytné míře práci o sobotách a nedělích a ve dnech
pracovního klidu, vyžaduje-li to provoz zařízení, a to v rozsahu
stanoveném pro práci s mládeží (v rámci rodinné a pracovní výchovy)

e)      svědomitě
se připravovat na vyučování

f)       dodržovat
zásady slušného chování při vystupování jak v domově tak i na veřejnosti

g)      pečovat
o své zdraví, dodržovat pokyny lékařů, pracovníků DD

h)      děti
do 18 let: dodržovat zákaz kouření

i)       děti
starší 18 let: dodržovat zákaz kouření v budově DD a v jeho okolí, na
veřejnosti (chodník, zastávka ČD, ČSAD, náměstí, nevztahuje se na diskotéky,
restaurace)

j)       děti
mladší 18 let: dodržovat zákaz pití alkoholu

k)      dodržovat
bezpečnostní a protipožární opatření

l)       řádně
pečovat o majetek dětského domova, neničit jej a svým chováním i zabránit
v jeho ničení někým jiným

m)   udržovat
pořádek ve všech prostorách dětského domova

n)      řádně
pečovat o prádlo, oděv, obuv, učebnice, školní potřeby a pomůcky

o)      neplýtvat
vodou a elektrickou energií

 

Dítě, které porušilo některou ze svých povinností, může být
uděleno následující

Opatření ve výchově

         
ústní napomenutí

         
zákazem televize či videa

         
snížení kapesného v rozsahu stanoveném zákonem
383/2005 Sb,

         
omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo
zařízení v rozsahu stanoveném tímto vnitřním řádem, musí být časově
vymezené

         
odňata možnost zúčastnit se mimořádných akcí dětského
domova

         
opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na
3 měsíce

Udělování odměn a výchovných opatření projednávají
vychovatelé rodinek s ředitelkou DD. Ta si vyhrazuje právo udělenou odměnu
či výchovných opatření pozměnit či zastavit.

Dítě má vždy právo se vyjádřit ke svému hodnocení a
prováděným výchovným opatřením

a to nejen ústně, ale i písemně. Své vyjádření potvrdí
vlastnoručním podpisem.

 

5.2. Kapesné,
osobní dary a věcná pomoc

Výše kapesného a věcná pomoc je dána zákonem 109/02 Sb.,
383/2005 Sb.,nařízení vlády 460/2014. Kapesné je proto v rámci daného
limitu odstupňováno.  Dětem
s nařízenou ústavní výchovou, která nemá příjem, se poskytuje na
kalendářní měsíc v DD Sázava kapesné, a to nejvíce:

a)    40 – 60,- Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b)   120 – 180,- Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let
věku,

      c)   
200 – 300,- Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

      d)   
300 – 450,- Kč jde-li o dítě od 15 do 26 let věku

      e)   
výše kapesného o letních prázdninách : všechny děti během měsíců
červenec a srpen                pobírají maximální hranici kapesného

Schválenou výši kapesného ředitelkou vyplatí hospodářka
vychovatelce příslušné skupiny. Ta převzetí potvrdí svým podpisem, stejně tak
děti. U předškolních dětí, které neumí psát, 
převzetí kapesného potvrdí svým podpisem jejich starší sourozenec, příp.
svěřenec DD starší 15 let.

Evidenci kapesného vedou vychovatelé rodinek. Vedou děti k
řádnému a hospodárnému čerpání limitu. Evidence kapesného se neděje paušálně.
Děti nad 15 let ve většině případů mají své osobní účty a karty, a s penězi
si hospodaří zcela samostatně. Děti nad 
15 let, které nemají účty si samostatně hospodaří bez kontroly
vychovatelů s kapesném. Kapesné mají uložené v osobním trezoru. U dětí
do 7 let věku a u rizikových skupin (psychiatricky léčených, mentálně postižených)
vedou evidenci s dětmi vychovatelé. U malých dětí a rizikových skupin dětí
je tato evidence vedena v zájmu jejich ochrany před zneužitím. Kapesné je
vypláceno jednorázově na začátku měsíce 
celou měsíční částkou.

Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle
počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení.

Kapesné nenáleží dětem pouze za dny, kdy jsou na útěku ze
zařízení. A v druhém případě při pobytu doma u zákonných zástupců, nesmí být
však nižší než minimální kapesné.

Jako kapesné se dětem poskytují též osobní dary
k narozeninám, jmeninám, úspěšnému zakončení studia a k jiným
obvyklým příležitostem a to v částce za kalendářní rok :

 = 1740,- Kč, jde-li o
dítě do 6. let věku

 = 2140,- Kč, jde-li o
dítě od 6. do 15. let věku

 = 2450,- Kč, jde-li o
nezaopatřené dítě starší 15.let

Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se
poskytuje věcná pomoc nebo peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše = 25.000 Kč –
pokud dítě úspěšně dokončilo vzdělání a nemělo žádné výchovné problémy.

Děti, které po dosažení zletilosti odchází z DD se
poskytuje věcná pomoc v hodnotě nejvýše 25.000,- Kč nebo ve stejné výši
může být poskytnut jednorázový peněžitý příspěvek. Toto se realizuje podle
skutečné potřeby v době propouštění dítěte a podle hledisek stanovených
tímto vnitřním řádem:

Obecná hlediska:

– doba od nařízení ústavní výchovy

– vztah a přístup k plnění studijních povinností

– zapojení do společnosti

– morální stav, preferované hodnoty života

– schopnost šetrného a rozumného způsobu hospodaření a
nakládání s přidělenou věcnou pomocí

– materiální zázemí a sociální úroveň rodiny, popřípadě
hmotné zabezpečení zletilého (sirotčí důchod, dědictví, dary apod).

 

Diferencovaná hlediska:

Věcná pomoc od 5.000,- Kč do 13.000,- Kč

-ústavní výchova v trvání 1 roku, či dlouhé trvání ÚV

-lehkovážný a nezodpovědný přístup k studijním
povinnostem a profesní přípravě

-nevhodné chování k dětem a dospělým během pobytu
v DD

-přestupky proti vnitřnímu řádu méně závažného charakteru

-funkční rodinné zázemí

-průměrná sociální úroveň a hmotné zabezpečení

 

Věcná pomoc od 13.000,- Kč do 20.000,- Kč

-ústavní výchova 1-3 roky, či dlouhé trvání ÚV

-odpovědný přístup ke studiu a profesní přípravě v rámci
mentálních schopností

-snaha k zapojení se do společnosti

-šetrný a rozumný způsob hospodaření s penězi a hmotným
vybavením

-problémové rodinné zázemí

-nižší sociální a materiální úroveň rodiny

 

Věcná pomoc od 20.000,- do 25.000,-

-ústavní výchova delší než 3 roky

-odpovědný přístup k přípravě na život (studijní
výsledky, profesní příprava)

-správná a reálná představa o způsobu zapojení se do
společnosti

-podíl na reprezentaci DD, bezproblémové chování během
ústavní výchovy

-bez rodinného zázemí, odkázán na nabídku trhu práce nebo
sociální výpomoc, bez hmotného zabezpečení uvedeného výše

-vyučení

Při opakované nebo závažné trestné činnosti nebude zletilému
poskytnuta věcná pomoc dle těchto kritérií a bude případná výše částky věcné
pomoci vycházet z komplexního hodnocení zletilého na pedagogické radě.

V případě, že je dítě na útěku nenáleží mu žádná věcná
pomoc.                                                                          

K narozeninám se poskytuje do výše 200,-Kč, pokud se
jedná o 15-ti leté svěřence do 500,- Kč, o 18-ti leté svěřence do 800,- Kč,
k svátku 150,- Kč.    

                                              

5.3. Pobyt dětí mimo zařízení:

      Samostatné
vycházky:

         
před každou samostatnou vycházkou jsou svěřenci poučeni
o dodržování  bezpečnostních pravidel

         
děti starší 7 let mohou na kratší samostatné vycházky
po domluvě se sloužící vychovatelkou,vychovatelem. Musejí  nahlásit kam jdou, co budou dělat.

         
neodcházet nikam s cizími lidmi

         
nepřijímat od cizích osob žádné předměty či potraviny

         
neposkytovat cizím osobám žádné informace o dětech a
pracovnících DD či přímo o zařízení

         
neničit veřejný ani soukromý majetek, chránit přírodu

         
jakýkoli úraz jsou děti povinni okamžitě hlásit
vychovateli nebo ředitelce DD

         
zletilé dítě, který má řidičské oprávnění, nesmí řídit
dopravní prostředek, ve kterém je přítomen jiný nezletilé dítě DD. Nesmí též
nikomu bez řidičského průkazu umožnit řízení tohoto prostředku.

Pobyt u rodičů: Na základě souhlasu příslušného OSPOD. Při
pobytu dětí u rodičů, rodiče při převzetí dětí v DD přebírají odpovědnost
za jejich bezpečnost a zdraví.Z víkendových pobytů vrací zákon. zástupci –
rodiče, dítě nejdéle do 19.00 hod.

Přechodné ubytování mimo zařízení: povoluje ředitelka
v rámci svých pravomocí ( učni – domovy mládeže) 

 

5.4. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami:

Děti se mohou s rodiči kontaktovat písemně neomezeně,
telefonicky každý všední den odpoledne až do večerní 20 hodiny, So, Ne – po
celý den do 20 hod mladší, starší do 21 hod, v případě nutnosti i častěji.
Návštěvy rodičů viz bod 1.5. V případě předávání věcí jako např. darů, léků si
tyto věci předá osobně sloužící vychovatel s rodičem. V případě nutnosti o tom
provedou zápis. Děti si mohou kdykoli po domluvě se sloužící vychovatelkou
přivést do zařízení svého kamaráda.

5.5. Přístup k mobilnímu telefonu

Děti, které vlastní mobilní telefon ho mají u sebe pro
vlastní potřebu. K jeho odebrání může dojít jen v zákonem stanovených
individuálních případech, kdy mobilní telefon ohrožuje výchovu, zdraví či
bezpečnost dítěte a jeho okolí. Dítě by nemělo používat mobilní telefon po dobu
školního vyučování, přípravy do školy a v době nočního klidu.  Ostatní děti, které nevlastní telefon mají
k dispozici   služební mobilní telefon na rodince nebo
pevnou linku v DD. 

 

5.6. Spoluspráva dětí:

Do spolusprávy dětí je volen vždy jeden zástupce za rodinku.
Zástupce je volen dětmi jednotlivé rodinky. Spoluspráva se schází zpravidla 1x
za dva měsíce. V případě potřeby i častěji. Jednání spolusprávy dle
jednotného návrhu svěřenců se vede formou besedy. Děti mají možnost svoje
přání či stížnosti a připomínky anonymně vhodit do schránky, která je umístěna
v přízemí na chodbě.

 

5.7. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob
v zařízení:

Se zletilými nezaopatřenými svěřenci je sepsána Dohoda o
pobytu, která vychází ze zákona

 109/2002 Sb., a
383/2005 Sb.,. Smlouva je podepsána zletilým svěřencem a ředitelkou. Smluvní
podmínky pobytu jsou podle Sb. Zákona č. 109/2002, ve znění pozdějších
předpisů, §2 bod 7) zařízení zajišťuje plné přímé zaopatření, dále v § 31.32.33
o výši kapesného, osobních darů a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Dále z prostředků dětského
domova budou hrazeny veškeré náklady na studium, stravné, ubytování, školní
potřeby a pomůcky, oblečení, obutí. Jmenovaný souhlasí s tím, že přídavky bude
zasílat na účet dětského domova a bude dodržovat platný vnitřní řád dětského
domova.

 

5.8. Postup při
podávání a vyřizování žádostí, stížností

Svěřenci se mohou obracet se žádostmi a stížnostmi na vychovatele,
ředitelku DD, státního zástupce, sociální pracovnice z OSPOD, kurátorů, ČŠI ,
zástupkyni veřejného ochránce práv. Po obdržení podnětu , je ředitelka povinna
zahájit šetření do 24 h.

    

                                                      
čl.6

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení:

 

6.1. Zákonní zástupci dítěte mají právo:

-na informace o
dítěti, a to na základě své žádosti,

-vyjadřovat se
k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li
nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření,

-na udržování kontaktu
s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,

-na poradenskou
pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,

-písemně požádat
ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob pod §23 odst. 1 písm. zákona
383/2005 Sb.,

6.2. Zákonní zástupci dítěte mají povinnost:

seznámit se
s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,

-oznámit bezodkladně
zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho
zdraví a výchovy,

-zajistit doprovod
dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst 1 písm. a §24
odst. 6 písm. a),popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup

– hradit náklady na
zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které
nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich
žádost.

 

                                                          
čl.7

Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení:

 

7.1. Úhradu nákladů za péči poskytovanou mládeži umístěné
v zařízení pro výkon ústavní výchovy provádí dle zákona 109/02 Sb., a  460/2014 Sb.,

a)      rodiče
nebo jiní zákonní zástupci, kteří mají k mládeži vyživovací povinnost

b)      mládež
s vlastními pravidelnými příjmy

7.2. Výše příspěvku, pokud se zařízení vyplácí přídavek na
dítě nebo pokud je příspěvek hrazen z příjmu mládeže, činí za kalendářní
měsíc:

a)   dítě do 6let věku                                                                                                 1113,- Kč

b)   dítě od 6 do
15let věku                                                                                       1503,-Kč

c)   dítě od 15 let nebo nezaopatřená osoba                                                              1742.-
Kč                 

7.3. Výše příspěvku, pokud zařízení nepobírá přídavek na
dítě, zvyšuje se příspěvek o součin příslušné částky podle věku dítěte a koeficientu
0.3.

7.4. Za období kratší než jeden měsíc se úhrada stanoví
podle dnů. Denní úhrada činí 1/30 měsíční úhrady nákladů.

7.5. Pokud zákonní zástupci prokáží, že jejich příjem nebo
příjem rodiny po zaplacení příspěvku bude nižší než životní minimum, uhradí
příspěvek v takové výši, aby jim živ. minimum zůstalo zachováno. Pokud by
příspěvek byl nižší než 100,- Kč, příspěvek se nehradí.

7.6. Dětský domov prověřuje nejméně 1 x 6 měsíců okolnosti,
za nichž byl příspěvek stanoven. Zákonní zástupci znovu prokazují, zda splňují
nároky na snížení nebo prominutí příspěvku.

7.7. V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní
příjmy, podílí se na hrazení příspěvku tak, že pokud dítě pobírá sirotčí
důchod(jde o dítě jednostranně či oboustranně osiřelé) a zároveň nemá jiný
příjem, použije se na úhradu příspěvku nejvýše 10% sirotčího důchodu.

7.8.  Dítě, které má
jiný příjem než sirotčí důchod (ať už jde o sirotka či nikoliv), se podílí na
hrazení příspěvku tak, že se použije část příjmů převyšujících 50% výše příspěvku,
platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku.

7.9. Výše příspěvku na úhradu péče o dítě umístěné v domově
na základě žádosti  zák. zástupců se
rovná výši nákladů na stravování určených dle vyhlášky  48/93 Sb. , o školním stravování.

7.10. Příspěvek za kalendářní měsíc musí být zařízení
uhrazen do 15. dne následujícího měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního
dne pobytu mládeže v zařízení.

7.11. Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem zařízení u zák.
zástupců nebo ve zdrav. zařízení déle než dva po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek
za kalendářní měsíc o příslušný počet denních částek.

7.12. Za dobu, po kterou je dítě na útěku ze zařízení,
snižuje se výše příspěvku za každý celý den o 50 %.

7.13. Domov provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do 15.
dne následujícího měsíce po provedení úhrady příspěvku. Výsledky oznámí zák.
zástupcům, popř. mládeži starší 15 let, pokud uhradí příspěvek ze svého příjmu.

7.14. Zařízení pobírá přídavky na děti.

7.15. Se souhlasem zákonného zástupce se ukládají na vkladní
knížky dětem i přebytky za úhradu nákladů v zařízení.

7.16. Vydání rozhodnutí: v souladu se zákonem (§27) a
správním řádem vydává rozhodnutí ředitelka DD po příchodu dítěte do zařízení.

Odvolání: lze podat písemně do 15-ti dnů prostřednictvím
ředitelky DD ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

 

                                                
čl.8

Bezpečnost a ochrana zdraví:

 

8.1. Zdravotní péče a zdravotní prevence

V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a
vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí spolupracuje  dětský domov s dětským pediatrem, zubním
lékařem a odbornými lékaři v Sázavě, Benešově, Kolíně, Praze, Kutné Hoře.
Dále s dětmi navštěvujeme

PPP v Kutné Hoře, Středisko výchovné péče Kolín,
Psychiatrickou ambulanci Benešov, Praha, Pedagogicko-psychologická poradna
PhDr. Címlové, PhDr. Kašparové

8.2. Prevence rizik
při výchovných činnostech

Při výchovně vzdělávací činnosti zajišťují bezpečnost dětí
v dětském domově pedagogičtí pracovníci zařízení, ve výjimečné situaci pak
všichni pracovníci dětského domova. Vychovatel musí předvídat nebezpečí před
zahájením činnosti upozornit děti na možnost úrazu a poučit je o správném
chování. Děti jsou během roku prokazatelně seznámeni s bezpečností a
ochranou zdraví při různých činnostech. Děti mladších 7 let doprovází do školy,
na kroužky  pracovník dětského domova.
Pokud to vyžadují okolnosti a mentální schopnosti dítěte staršího 7 let, je také
doprovázeno do školy a na kroužky pracovníkem dětského domova.

8.3. Postup při
úrazech dětí

V případě úrazu je vychovatel povinen neodkladně poskytnout
dítěti první pomoc dle svých schopností a vědomostí. V případě potřeby
může použít služební auto. V případě nutnosti je povinen zavolat
záchrannou službu. Záznam o úraze je proveden v souladu s platnou
legislativou.

8.4. Postup při
onemocnění dětí

V případě nemoci se o děti stará dle pokynů
ošetřujícího lékaře ranní služba, v odpoledních hodinách vychovatelé
příslušné skupiny. Všechny nezletilé děti doprovází na všechny lékařská vyšetření
vychovatelé skupin popř. noční vychovatelé.Výjimky určuje ředitelka DD.

8.5. Postup při
intoxikaci dítěte alkoholem či jinými návykovými látkami, sebepoškozování,
sebevražedném pokusu, agresivitě dítěte.

Pokud dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví a
života dítěte či jiných osob v blízkosti, je nutné bez prodlení zavolat
záchranou službu. Do doby než přijede záchranná služba je vychovatel povinen
v rámci svých možností stabilizovat stav dítěte. Bezprostředně po vyřešení
situace je vychovatel povinen informovat o celé situaci ředitelku zařízení.

  Pokud to vyšetření
vyžaduje , je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo jiný odborný zdravotnický
pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho
zdraví.

 

 čl.9

Povinnosti ředitele zařízení

 

9.1.Ředitel zařízení je povinen

a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,

b) oznámit neprodleně příslušnému úřadu jméno a příjmení
dítěte, jsou-li splněny podmínky, pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči,

c) předat dítě podle rozhodnutí příslušného úřadu do péče
budoucího osvojitele nebo pěstouna,

d) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy,
pominuly-li důvody pro její nařízení

e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy,
jestliže bylo dosaženo účely ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím
započetím okolnosti, pro něž byla uložena

f) předběžně projednat postup podle písmen c) až e) s
příslušným úřadem a osobami odpovědnými za výchovu,

g) podat po předchozím projednání s příslušným úřadem
příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy  nebo podat návrh na prodloužení ochranné
výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte,

h) podávat informace o dítěti osobám odpovědným za výchovu nebo
příslušným úřadům na jejich žádost

i) projednat předem opatření zásadní důležitosti s osobami
zodpovědnými za výchovu dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně
je informovat o provedeném opatření; nejsou-li dosažitelné, navrhnout soudu ustanovení
opatrovníka,

j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný úřad
o nadcházejícím propuštění dítěte za zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců
před propuštěním dítěte,

k) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z
důvodu zletilosti, jednání se sociálním kurátorem,

l) propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a)
a b) pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci
písemně o jiný postup,

m) uskutečňovat program rozvoje osobnosti dítěte a záznamy o
jeho plnění.

9.2. Ředitel zařízení je dále povinen

a) vydávat a měnit vnitřní řád zařízení

b) stanovit výši příspěvku na
úhradu péče poskytované dětem v zařízení,

            c) vydávat rozhodnutí o úhradě
nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické   

             prostředky, hrazené zařízením podle § 2 odst.
8. písm. d),

            d) předat dítě mladší 18 let po
ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným v  

            rozhodnutí, na jehož základě
dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte  

            dříve; současně těmto osobám předá
věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte,

            e) informovat nezaopatřenou osobu o
možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o 

           prodlouženém pobytu v zařízení podle
§ 2 odst. 7.

 čl.10

 Závěrečné ustanovení

 

 

Každá rodinka má dvě kopie vnitřního řádu, jedna je pro
vychovatele na služebním pokoji a druhá je předána dětem k uložení dle
jejich uvážení na veřejně přístupném místě v obývacím pokoji každé
skupiny. Každý z vychovatelů je povinen prokazatelným způsobem seznámit
děti jednotlivé rodinky s vnitřním řádem nejméně 1x do roka.

 

                                                                                       Nováková Alena

                                                                                       ředitelka DD