Vnitřní řád

Dětský domov a Školní jídelna Sázava

Benešovská 7, Sázava 285 06, tel. (fax): 327 321 263, m.t. 602 370 449

e-mail: ddsazava@ddsazava.cz

č.j. 488/16 s účinností od 30.3.2016

Ředitelka Dětského domova a ŠJ v Sázavě na základě zákona č. 109/2002 Sb., o školských

zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských

zařízeních a ve znění zákona 383/2005 Sb.,kterým se mění zákon č. 109/20002 Sb., vyhlášky

č. 334/2003 Sb., a vyhlášky 438/2006, nařízení vlády 460/2013, kterou se upravují

podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, vydává

tento

 

Vnitřní řád

čl. 1

Charakteristika a struktura zařízení

1.1. Název zařízení, adresa a telefonní číslo:

Adresa zařízení: Dětský domov a ŠJ

Benešovská 7

285 06 Sázava.

telefon, fax.: 327321263

1.2. Organizační struktura:

1.3. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů:

Dětský domov je rodinného typu, zajišťující výkon ústavní a ochranné výchovy dětí a

mládeže zpravidla ve věku od 3- 18 let, popř. Do ukončení profesní přípravy na povolání,

nejdéle však do 26 let. Z důvodů dodržení sourozeneckých vazeb, může zařízení přijmout i

dítě mladší 3 let. Kapacita zařízení je 24 dětí , od 1.7.2004 je schválena kapacita 24 dětí.

Kapacita jídelny je 40. Dětský domov má hlavní budovu, v prostoru areálu je přilehlá

budova, kde se nachází garsonka 1+1 a stolní tenis, dále domeček (4+1), dvorek a hřiště.

V hlavní budově se v přízemí nachází kanceláře, jídelna, kuchyň, která zajišťuje stravování

dětí a zaměstnanců z dětského domova. Dále pak jsou v přízemí sklady, sociální zařízení,

prádelna, slouží jako technické zázemí pro chod dětského domova. Pro zajištění výchovy a

vzdělání dětí slouží celé 1 a 2 patro, dále garsonka a domeček. V celém 1. patře se nachází I.

rodinka, ve celém 2. patře II. rodinka. V garsonce a domečku se nachází III. rodinka. Základní

organizační jednotkou je rodinka. V každé rodince je umístěno 6-8 dětí. Jednotlivé rodinky

jsou označeny I,II,III. Každá rodinky má svoji kuchyňku, obývák, ložnice, sociální zařízení

pro chlapce a děvčata pokoj pro vychovatele. Ke sportovnímu vyžití slouží hřiště a dvorek.

1.4. Personální zabezpečení:

V každé rodince se starají o děti dva denní vychovatelé, jedna noční vychovatelka či asistent

pedagoga. Provoz zajišťuje ekonomka, hospodářka, uklízečka, kuchařky. Všichni

zaměstnanci jsou oslovování dětmi „teto a strejdo“. Provoz v zařízení je nepřetržitý a

celoroční.

1.5.Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu:

Zákonní zástupci mohou navštívit své dítě umístěné v DD a ŠJ Sázava kdykoliv po dohodě

s ředitelkou a příslušnou vychovatelkou.

Příbuzní mohou dítě navštívit jen se souhlasem zák. zástupce. Pokud není možné jeho souhlas

získat, pak pouze s písemným souhlasem příslušného OSPOD svěřence, či soudu.

Návštěvy probíhají ve vyhrazeném prostoru dětského domova(budova a zahrada )popř. si

zákonní zástupci vezmou své dítě na vycházku po Sázavě, jen v případě, že je to doporučeno

či nařízeno od příslušného OSPOD či soudu probíhají v přítomnosti pracovníkadětského

domova. Z návštěv zákonní zástupci vrací dítě nejdéle do 19.00 hodiny.

Návštěva není povolena osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek (ani při

podezření pracovníka DD potvrzeného svědectvím dalších 2 plnoletých osob), osobám

narušujícím výchovný proces či provoz v zařízení.

Ředitelka DD je oprávněna v zájmu úspěšné výchovy dětí na dobu nezbytně nutnou omezit

návštěvy zák. zástupců, jestliže narušují výchovný proces.

Oddělení péče o děti jsou informována o návštěvách zák. zástupců v dětském domově.

Každého půl roku jsou zákon. zástupci informováni o prospěchu, chování, zdravotním stavu

svých dětí, písemnou formou, častěji pak v průběhu roku ústní formou při návštěvách v DD,

či telefonickém rozhovoru od denních vychovatelů. Za kontakt se zákon. zástupci zodpovídají

denní vychovatelé a ředitelka.

čl. 2

Postup při přijímání dětí do dětského domova

2.1. Do Dětského domova Sázava jsou umísťovány děti s rozhodnutím soudu:

– u nichž soud nařídil

a) předběžné opatření

b) ústavní výchovu

2.2. Přijímací pohovor provede s dítětem ředitelka DD a spolu s vychovatelkou ho seznámí

s životem v DD a na jeho rodince. Seznámí ho také s důležitými náležitostmi vnitřního řádu.

Klíčovým pracovníkem pro nově příchozí dítě jsou oba kmenový vychovatelé na rodince.

Přemísťování dětí do jiného zařízení

2.3. Přemístit dítě do jiného zařízení téhož typu lze jen zcela výjimečně, jsou-li pro to závažné

důvody a se souhlasem soudu, po projednání s OSPODEM.

2.4. Dokumentaci připravuje ředitelka spolu se zástupkyní, popř. vychovatelka zajišťuje

doprovod při přemístění.

Propouštění dětí ze zařízení

2.5. Ředitelka DD propustí dítě ze zařízení:

a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu a rozsudek nabyl právní moci

b) dosáhl-li zletilosti, pokud v zařízení nesetrvá dobrovolně do dokončení přípravy na

povolání

c) dosáhl-li 19 let (po prodloužení ÚV), pokud v zařízení nesetrvá dobrovolně do dokončení

přípravy na povolání.

d) jestliže má být po dohodě s příslušným OSPODEM svěřen do prozatímní péče budoucích

osvojitelů

e) z rozhodnutí soudu předá dítě do péče budoucích osvojitelů, a to na jejich náklady.

2.6Při propuštění dítěte předá ředitelka DD dítě zákonným zástupcům, není-li dítě již zletilé.

2.7. Jestliže bylo dosaženo účelu ÚV, dá ředitelka DD po dohodě s orgány péče o dítě v místě

trvalého bydliště zákonných zástupců soudu podnět na zrušení ÚV.

2.8. Nebylo-li dosaženo při výkonu ÚV kladných výsledků, nebo jsou-li pro to jiné vážné

důvody, podá ředitelka DD soudu podnět k prodloužení ÚV.

2.9. Zařízení sleduje po dobu 2 let další vývoj propuštěného dítěte a pomáhá mu při řešení

obtíží vzniklých přechodem do občanského života.

2.10. Dětský domov oznámí příslušnému okresnímu soudu a OSPODU, že bylo dítě

propuštěno a kam (u dětí s PO a ÚV).

čl.3

Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení:

Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle Koncepce zařízení, Dlouhodobého záměru rozvoje,

Výchovně vzdělávacího ročního plánu, individuální plánů rozvoje osobnosti a týdenních

plánů.

3.1. Organizace výchovných činností:

Naplňování okruhů výchovných činností s individuálním přístupem k dětem v komplexu

pojetí pracovní, výtvarné, tělesné a hudební výchovy je rozděleno na podzimní, zimní, jarní a

letní období. Provádí se střídavě během týdenních plánů v návaznosti na roční plán. Během

dne je dodržena odpočinková, rekreační, společensko-vědní, zájmová činnost a příprava na

vyučování.

3.2. Organizace vzdělávání dětí:

Předškolní děti do 3 let věku zůstávají v péči vychovatelů DD.

Předškolní děti od 3 let věku do 6(7) let navštěvují MŠ Sázava, Radvanice, Rataje n. Sázavou

Základní povinnou docházku plní děti

1. – 9. r. ZŠ Sázava, Uhlířské Janovice, Chocerady, Stříbrná Skalice

Děti se připravují pro výkon povolání ¨na středních integrovaných školách a středních

odborných školách dle svého zájmu a schopností především v Kutné Hoře, Benešov, Praha,

Sedlčany.

Děti, kteří si zvyšují vzdělání, se připravují v nástavbovém či vysokoškolském studiu, max.

do 26. let věku, pobývá v dětském domově na základě smlouvy (dohody).

Děti, kteří ukončují přípravu na budoucí povolání a dosud májí nařízenou ústavní výchovu,

jsou zaměstnána či vedena na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Zletilé nezaopatřené děti umístěné v zařízení, kteří se připravují na budoucí povolání, se jim

může zajistit samostatné ubytování v prostorách zařízení nebo mimo zařízení.

3.4. Organizace dne:

Budíček, ranní hygiena, úklid lůžek a pokojů, snídaně, odchod do školy je pro učně od 5.00-

7.00 hod, pro žáky ZŠ a MŠ od 6.45 do 8.00 hod.. Od 12.00 hod do 14.00 hod převlékání,

oběd, 14.00 hod -15.30 hod – odpolední zaměstnání, pobyt venku, dle uvážení vychovatele

osobní volno, návštěva kroužků, hygiena, svačina, 16.00-18.00 – příprava na vyučování ( dle

uvážení vychovatele a potřeb dětí i v jinou hodinu),18.00-18.30 – večeře, 18.30-20.00 –

zájmová činnost, hygiena, večerka je od 20.00 – malé děti, 20.30-21.00 větší děti, 21.30-24.00

učni, středoškoláci a dospívající děti.

Příprava na vyučování dětí probíhá každý den individuálně, podle potřeb dětí, nejčastěji

v době od 16.OO do 18.OO h.

3.5. Organizace zájmových činností:

Děti navštěvují různé zájmové kroužky, dle svých zájmů a schopností. Většina kroužků je na

ZŠ v Sázavě, TJ Sázava, dále v Kutné Hoře a Benešově/ fotbal, atletika, počítače, čtenářský

kroužek, stolní tenis, zpěv, sborový zpěv, šachy, sportovky, křesťanský /. Keramický kroužek,

hra na kytaru, kapela, angličtina je v DD. Každé dítě má jeden maximálně tři kroužky.

K dalším zájmovým činnostem patří četba, poslech hudby, práce s počítačem, volné

vycházky, ozdravné pobyty, tábory. Tyto aktivity jsou vybírány dle zájmu dětí.

3.6. Systém prevence sociálně patologických jevů:

V zařízení je minimální preventivní program, proškolený preventista. Zařízení pravidelně

navštěvuje pí PhDr. Kašparová, která provádí nejen besedy, ale individuální konzultace

s dětmi, dále proškolení a pohovory s výchov. pracovníky.

čl.4

Organizace péče o děti v zařízení:

4.1. Zařazení dětí do rodinných skupin

Děti jsou zařazovány do rodinek, vždy podle sourozeneckých vazeb. Ve zvlášť vyjimečném

případě může ředitelka rozhodnout o jiném zařazení. Rodinky jsou koedukované, věkově

neohraničené zpravidla od 3 do 18 let, popř. mohou být až do 26 let.

4.2.Ubytování dětí

Děti jsou ubytováni nejčastěji na dvoulůžkových, výjimečně na třílůžkových pokojích. Každé

dítě má svoji postel, místo na přípravu na vyučování, poličku v šatní skříni na pokoji i

v šatníku v koupelně, stolní lampičku, úložný prostor.

4.3.Materiální zabezpečení

Dětský domov poskytuje mládeži ubytování, stravování, potřebné učební pomůcky a potřeby

pro zajištění volného času. Dětský domov dále poskytuje mládeži kapesné, potřebné šatstvo,

obuv, osobní prádlo a další přiměřené osobní potřeby a věcnou pomoc dle příslušných

platných předpisů (109/02 Sb.) Úhrada nákladů na péči o děti v DD Sázava je stanovena dle

zákona 383 /2005 Sb.,. Hmotná péče o děti je zajišťována z rozpočtu zřizovatele o jehož výši

rozhoduje od 1.10.2001 Krajský úřad, Praha.

Vychovatelé skupin dostávají od ředitelky DD peněžní zálohu na nákup ošacení, drobných

osobních potřeb mládeže, na kulturní a školní potřeby, na kapesné, na jízdné apod.

O použití finančních prostředků v hotovosti vedou vychovatelé účetní evidenci. Hospodaření

podléhá kontrole ředitelky.

Vedle prostředků státního rozpočtu využívá DD Sázava i prostředky získané od sponzorů či

vlastní činností (vymáhání ošetřovaného od zákonných zástupců, dávky st. soc. podpory,

apod.). O věcných a peněžních darech se vede evidence.

4.4.Finanční prostředky dětí

O finančních prostředcích dětí se vede evidence u rodinek. V případě, že zůstávají přeplatky

za úhradu nákladů v zařízení, se souhlasem zákonných zástupců jsou dávány dětem na

vkladní knížky, stavební spoření nebo osobní účty.

4.5. Systém stravování

Systém stravování. Děti se stravují 5x denně. Snídaně probíhá od 5.30-7.30 h, přesnídávku si

odnáší do ZŠ, SOŠ, oběd od 12.00-14.00 h, svačina dle potřeb skupiny- nejčastěji okolo 15.00

h, večeře od 17.30-18.30 h, II. večeře dle domluvy se sloužím vychovatelem. Svěřenci, kteří

jsou od pondělí do pátku na internátech se stravují celodenně v dětském domově pouze sobotu

a neděli. V pátek začínají svačinou a večeří.

4.6.Postup v případě útěku dítěte ze zařízení

Postup v případě útěku dítěte ze zařízení. V případě, že dítě nad 12 let opustí zařízení bez

vědomí vychovatele nevrátí se do 20.00 h, je vychovatel povinen útěk ohlásit místní policii,

následně pí. ředitelce. V případě, že dítě ve věku 7 až 12 let opustí bez vědomí vychovatele

zařízení, ohlásí to vychovatel neprodleně místní polici . Následně pí ředitelce. Policie sepíše

s vychovatelem protokol. Vychovatelé popř. sociální pracovnice kontaktují osoby odpovědné

za výchovu, vyrozumí soud a příslušné OSPOD. V případě, že se dítě samo vrátí, je pátrání

okamžitě zrušeno na oddělení policie, kde byl útěk nahláše.

čl.5

Práva a povinnosti dětí:

5.1.Systém hodnocení a opatření ve výchově

Děti dětského domova mají svá práva i povinnosti zajištěny Listinou práv a svobod dítěte.

V dětském domově není oddělená místnost, která by byla využívána pro zklidnění dítěte a

stabilizaci jeho psychického stavu.

Dítě v dětském domově má zejména právo:

být hodnocen a odměňován podle systému hodnocení

– ústní pochvala před ostatními dětmi ve skupině

– prominutí výchovných opatření

– mimořádná návštěva kina, divadla

– návštěva tanečního kurzu

– získání řidičského oprávnění

– návštěva plesů, diskoték

– osobní vycházka

– obdržet věcnou odměnu z prostředků DD

– účast na zahraničním zájezdu školy, domova

– účast na akcích pořádaných jinými domovy, TJ organizací

– účast na prázdninových akcích (letní tábory,..)

Dítě dětského domova má zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat ustanovení vnitřního řádu

b) dodržovat režim dne , který je uveden v dodatku č. 5

c) svědomitě vykonávat přikázanou práci

d) mimořádně vykonávat v nezbytné míře práci o sobotách a nedělích a ve dnech pracovního

klidu, vyžaduje-li to provoz zařízení, a to v rozsahu stanoveném pro práci s mládeží (v

rámci rodinné a pracovní výchovy)

e) svědomitě se připravovat na vyučování

f) dodržovat zásady slušného chování při vystupování jak v domově tak i na veřejnosti

g) pečovat o své zdraví, dodržovat pokyny lékařů, pracovníků DD

h) mládež do 18 let: dodržovat zákaz kouření

i) mládež starší 18 let: dodržovat zákaz kouření v budově DD a v jeho okolí, na veřejnosti

(chodník, zastávka ČD, ČSAD, náměstí, nevztahuje se na diskotéky, restaurace)

j) mládež mladší 18 let: dodržovat zákaz pití alkoholu

k) dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření

l) řádně pečovat o majetek dětského domova, neničit jej a svým chováním i zabránit v jeho

ničení někým jiným

m) udržovat pořádek ve všech prostorách dětského domova

n) řádně pečovat o prádlo, oděv, obuv, učebnice, školní potřeby a pomůcky

o) neplýtvat vodou a elektrickou energií

. Dítě, které porušilo některou ze svých povinností, může být uděleno následující

Opatření ve výchově

– ústní napomenutí

– zákazem televize či videa

– snížení kapesného v rozsahu stanoveném zákonem 383/2005 Sb,

– omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném tímto

vnitřním řádem, musí být časově vymezené

– odňata možnost zúčastnit se mimořádných akcí dětského domova

– opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce

Udělování odměn a výchovných opatření projednávají vychovatelé rodinek s ředitelkou DD.

Ta si vyhrazuje právo udělenou odměnu či výchovných opatření pozměnit či zastavit.

Dítě má vždy právo se vyjádřit ke svému hodnocení a prováděným výchovným opatřením

a to nejen ústně, ale i písemně. Své vyjádření potvrdí vlastnoručním podpisem.

5.2. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc

Výše kapesného a věcná pomoc je dána zákonem 109/02 Sb., 383/2005 Sb.,nařízení vlády

460/2014. Kapesné je proto v rámci daného limitu odstupňováno. Dětem s nařízenou ústavní

výchovou, která nemá příjem, se poskytuje na kalendářní měsíc v DD Sázava kapesné, a to

nejvíce:

a) 40 – 60,- Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 120 – 180,- Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 200 – 300,- Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 300 – 450,- Kč jde-li o dítě od 15 do 26 let věku

e) výše kapesného o letních prázdninách : všechny děti během měsíců červenec a

srpen pobírají maximální hranici kapesného

Schválenou výši kapesného ředitelkou vyplatí hospodářka vychovatelce příslušné skupiny. Ta

převzetí potvrdí svým podpisem, stejně tak děti. U předškolních dětí,které neumí psát,

převzetí kapesného potvrdí svým podpisem jejich starší sourozenec, příp. svěřenec DD starší

15 let.

Evidenci kapesného vedou vychovatelé skupin. Vedou děti k řádnému a hospodárnému

čerpání limitu. Do evidence zapisují , co bylo z kapesného koupeno, případně doloží

paragonem.

Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je mládež v péči

zařízení.

Kapesné nenáleží dětem pouze za dny, kdy jsou na útěku ze zařízení. A v druhém případě při

pobytu doma u zákonných zástupců, nesmí být však nižší než minimální kapesné.

Jako kapesné se mládeži poskytují též osobní dary k narozeninám, jmeninám, úspěšnému

zakončení studia a k jiným obvyklým příležitostem a to v částce za kalendářní rok :

= 1740,- Kč, jde-li o dítě do 6. let věku

= 2140,- Kč, jde-li o dítě od 6. do 15. let věku

= 2450,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě starší 15.let

Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se posktuje věcná pomoc nebo peněžitý

příspěvek v hodnotě nejvýše = 25.000 Kč – pokud dítě úspěšně dokončilo vzdělání a nemělo

žádné výchovné problémy. Kritéria pro přidělování věcné pomoci jsou v příloze č. 2.

K narozeninám se poskytuje do výše 150,-Kč, pokud se jedná o 15-ti leté svěřence do 500,-

Kč, o 18-ti leté svěřence do 800,- Kč, k svátku 150,- Kč.

5.3. Pobyt dětí mimo zařízení:

Samostatné vycházky:

– před každou samostatnou vycházkou jsou svěřenci poučeni o dodržování bezpečnostních

pravidel

– děti starší 7 let mohou na kratší samostatné vycházky po domluvě se sloužící

vychovatelkou,vychovatelem. Musejí nahlásit kam jdou, co budou dělat.

– neodcházet nikam s cizími lidmi

– nepřijímat od cizích osob žádné předměty či potraviny

– neposkytovat cizím osobám žádné informace o dětech a pracovnících DD či přímo o

zařízení

– neničit veřejný ani soukromý majetek, chránit přírodu

– jakýkoli úraz jsou děti povinni okamžitě hlásit vychovateli nebo ředitelce DD

– zletilé dítě, který má řidičské oprávnění, nesmí řídit dopravní prostředek, ve kterém je

přítomen jiný nezletilé dítě DD. Nesmí též nikomu bez řidičského průkazu umožnit řízení

tohoto prostředku.

Pobyt u rodičů: Na základě souhlasu příslušného OSPOD. Při pobytu dětí u rodičů, rodiče při

převzetí dětí v DD přebírají odpovědnost za jejich bezpečnost a zdraví.Z víkendových pobytů

vrací zákon. zástupci – rodiče, dítě nejdéle do 19.00 hod.

Přechodné ubytování mimo zařízení: povoluje ředitelka v rámci svých pravomocí ( učni –

domovy mládeže)

5.4. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami:

Děti se mohou s rodiči kontaktovat písemně neomezeně, telefonicky z DD nejméně 1x týdně,

v případě nutnosti i častěji. Návštěvy rodičů viz bod 1.5. V případě předávání věcí jako např.

darů, léků si tyto věci předá osobně sloužící vychovatel s rodičem. V případě nutnosti o tom

provedou zápis. Děti si mohou kdykoli po domluvě se sloužící vychovatelkou přivést do

zařízení svého kamaráda.

5.5. Spoluspráva dětí:

Do spolusprávy dětí je volen vždy jeden zástupce za rodinku. Zástupce je volen dětmi

jednotlivé rodinky. Spoluspráva se schází zpravidla 1x za dva měsíce. V případě potřeby i

častěji. Jednání spolusprávy dle jednotného návrhu svěřenců se vede formou besedy. Děti

mají možnost svoje přání či stížnosti a připomínky anonymně vhodit do schránky, která je

umístěna v přízemí na chodbě.

5.6. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení:

Se zletilými nezaopatřenými svěřenci je sepsána Dohoda o pobytu, která vychází ze zákona

109/2002 Sb., a 383/2005 Sb.,. Smlouva je podepsána zletilým svěřencem a ředitelkou.

Smluvní podmínky pobytu jsou podle Sb. Zákona č. 109/2002, ve znění pozdějších předpisů,

§2 bod 7) zařízení zajišťuje plné přímé zaopatření, dále v § 31.32.33 o výši kapesného,

osobních darů a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou

nebo uloženou ochrannou výchovou. Dále z prostředků dětského domova budou hrazeny

veškeré náklady na studium, stravné, ubytování, školní potřeby a pomůcky, oblečení, obutí.

Jmenovaný souhlasí s tím, že přídavky bude zasílat na účet dětského domova a bude

dodržovat platný vnitřní řád dětského domova.

5.7. Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností

Svěřenci se mohou obracet se žádostmi a stížnostmi na vychovatele, ředitelku DD, státního

zástupce, sociální pracovnice z OSPOD, kurátorů, ČŠI , zástupkyni veřejného ochránce práv.

Po obdržení podnětu , je ředitelka povinna zahájit šetření do 24 h.

čl.6

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení:

6.1. Zákonní zástupci dítěte mají právo:

-na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,

-vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí

z prodlení a na informace o provedeném opatření,

-na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,

-na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,

-písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob pod §23 odst. 1 písm.

zákona 383/2005 Sb.,

6.2. Zákonní zástupci dítěte mají povinnost:

– seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,

-oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména

jeho zdraví a výchovy,

-zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst 1 písm. a §24

odst. 6 písm. a),popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup

– hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které

nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.

čl.7

Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení:

7.1. Úhradu nákladů za péči poskytovanou mládeži umístěné v zařízení pro výkon ústavní

výchovy provádí dle zákona 109/02 Sb., a 460/2014 Sb.,

a) rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří mají k mládeži vyživovací povinnost

b) mládež s vlastními pravidelnými příjmy

7.2. Výše příspěvku, pokud se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud je příspěvek

hrazen z příjmu mládeže, činí za kalendářní měsíc:

a) dítě do 6let věku 1113,- Kč

b) dítě od 6 do 15let věku 1503,-Kč

c) dítě od 15 let nebo nezaopatřená osoba 1742.- Kč

7.3. Výše příspěvku, pokud zařízení nepobírá přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o součin

příslušné částky podle věku dítěte a koeficientu 0.3.

7.4. Za období kratší než jeden měsíc se úhrada stanoví podle dnů. Denní úhrada činí 1/30

měsíční úhrady nákladů.

7.5. Pokud zákonní zástupci prokáží, že jejich příjem nebo příjem rodiny po zaplacení

příspěvku bude nižší než životní minimum, uhradí příspěvek v takové výši, aby jim živ.

minimum zůstalo zachováno. Pokud by příspěvek byl nižší než 100,- Kč, příspěvek se

nehradí.

7.6. Dětský domov prověřuje nejméně 1 x 6 měsíců okolnosti, za nichž byl příspěvek

stanoven. Zákonní zástupci znovu prokazují, zda splňují nároky na snížení nebo prominutí

příspěvku.

7.7. V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní příjmy, podílí se na hrazení

příspěvku tak, že pokud dítě pobírá sirotčí důchod(jde o dítě jednostranně či oboustranně

osiřelé) a zároveň nemá jiný příjem, použije se na úhradu příspěvku nejvýše 10{6c4921632dcb46dc7370adf35a4d5fa7e102731ef378044831d726d90b935f3c} sirotčího

důchodu.

7.8. Dítě, které má jiný příjem než sirotčí důchod (ať už jde o sirotka či nikoliv), se podílí na

hrazení příspěvku tak, že se použije část příjmů převyšujících 50{6c4921632dcb46dc7370adf35a4d5fa7e102731ef378044831d726d90b935f3c} výše příspěvku, platné pro

příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku.

7.9. Výše příspěvku na úhradu péče o mládež umístěnou v domově na základě žádosti zák.

zástupců se rovná výši nákladů na stravování určených dle vyhlášky 48/93 Sb. , o školním

stravování.

7.10. Příspěvek za kalendářní měsíc musí být zařízení uhrazen do 15. dne následujícího

měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu mládeže v zařízení.

7.11. Za dobu, po kterou je mládež se souhlasem zařízení u zák. zástupců nebo ve zdrav.

zařízení déle než dva po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní měsíc o příslušný

počet denních částek.

7.12. Za dobu, po kterou je mládež na útěku ze zařízení , snižuje se výše příspěvku za každý

celý den o 50 {6c4921632dcb46dc7370adf35a4d5fa7e102731ef378044831d726d90b935f3c}.

7.13. Domov provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do 15. dne následujícího měsíce po

provedení úhrady příspěvku. Výsledky oznámí zák. zástupcům, popř. mládeži starší 15 let,

pokud uhradí příspěvek ze svého příjmu.

7.14. Zařízení pobírá přídavky na děti.

7.15. Se souhlasem zákonného zástupce se ukládají na vkladní knížky dětem i přebytky za

úhradu nákladů v zařízení.

7.16. Vydání rozhodnutí: v souladu se zákonem (§27) a správním řádem vydává rozhodnutí

ředitelka DD po příchodu dítěte do zařízení.

Odvolání: lze podat písemně do 15-ti dnů prostřednictvím ředitelky DD ke Krajskému úřadu

Středočeského kraje.

čl.8

Bezpečnost a ochrana zdraví:

8.1. Zdravotní péče a zdravotní prevence

V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý

vývoj dětí spolupracuje dětský domov s dětským pediatrem, zubním lékařem a odbornými

lékaři v Sázavě, Benešově, Kolíně, Praze, Kutné Hoře. Dále s dětmi navštěvujeme

PPP v Kutné Hoře, Středisko výchovné péče Kolín, Psychiatrickou ambulanci Benešov,

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna PhDr. Címlové, PhDr. Kašparové

8.2. Prevence rizik při výchovných činnostech

Při výchovně vzdělávací činnosti zajišťují bezpečnost dětí v dětském domově pedagogičtí

pracovníci zařízení, ve výjimečné situaci pak všichni pracovníci dětského domova.

Vychovatel musí předvídat nebezpečí před zahájením činnosti upozornit děti na možnost

úrazu a poučit je o správném chování. Děti jsou během roku prokazatelně seznámeni

s bezpečností a ochranou zdraví při různých činnostech. Děti mladších 7 let doprovází do

školy, na kroužky pracovník dětského domova. Pokud to vyžadují okolnosti a mentální

schopnosti dítěte staršího 7 let, je také doprovázeno do školy a na kroužky pracovníkem

dětského domova.

8.3. Postup při úrazech dětí

V případě úrazu je vychovatel povinen neodkladně poskytnout dítěti první pomoc dle svých

schopností a vědomostí. V případě potřeby může použít služební auto. V případě nutnosti je

povinen zavolat záchrannou službu. Záznam o úraze je proveden v souladu s platnou

legislativou.

8.4. Postup při onemocnění dětí

V případě nemoci se o děti stará dle pokynů ošetřujícího lékaře ranní služba, v odpoledních

hodinách vychovatelé příslušné skupiny. Všechny nezletilé děti doprovází na všechny

lékařská vyšetření vychovatelé skupin popř. noční vychovatelé.Výjimky určuje ředitelka DD.

8.5. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem či jinými návykovými látkami,

sebepoškozování, sebevražedném pokusu, agresivitě dítěte.

Pokud dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví a života dítěte či jiných osob v blízkosti, je

nutné bez prodlení zavolat záchranou službu. Do doby než přijede záchranná služba je

vychovatel povinen v rámci svých možností stabilizovat stav dítěte. Bezprostředně po

vyřešení situace je vychovatel povinen informovat o celé situaci ředitelku zařízení.

Pokud to vyšetření vyžaduje , je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo jiný odborný

zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

čl.9

Povinnosti ředitele zařízení

9.1.Ředitel zařízení je povinen

a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,

b) oznámit neprodleně příslušnému úřadu jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky,

pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči,

c) předat dítě podle rozhodnutí příslušného úřadu do péče budoucího osvojitele nebo

pěstouna,

d) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její

nařízení

e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliže bylo dosaženo účely

ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena

f) předběžně projednat postup podle písmen c) až e) s příslušným úřadem a osobami

odpovědnými za výchovu,

g) podat po předchozím projednání s příslušným úřadem příslušnému soudu podnět k

prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodloužení ochranné výchovy, vyžaduje-

li to zájem dítěte,

h) podávat informace o dítěti osobám odpovědným za výchovu nebo příslušným úřadům na

jejich žádost

i) projednat předem opatření zásadní důležitosti s osobami zodpovědnými za výchovu dítěte,

nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; nejsou-

li dosažitelné, navrhnout soudu ustanovení opatrovníka,

j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný úřad o nadcházejícím propuštění

dítěte za zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte,

k) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním

kurátorem,

l) propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) pouze v doprovodu osob

odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup,

m) uskutečňovat program rozvoje osobnosti dítěte a záznamy o jeho plnění.

9.2. Ředitel zařízení je dále povinen

a) vydávat a měnit vnitřní řád zařízení

b) stanovit výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení,

c) vydávat rozhodnutí o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické

prostředky, hrazené zařízením podle § 2 odst. 8. písm. d),

d) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným v

rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte

dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte,

e) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o

prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 7.

čl.10

Závěrečné ustanovení

Každá rodinka má dvě kopie vnitřního řádu, jedna je pro vychovatele na služebním pokoji a

druhá je předána dětem k uložení dle jejich uvážení na veřejně přístupném místě v obývacím

pokoji každé skupiny. Každý z vychovatelů je povinen prokazatelným způsobem seznámit

děti jednotlivé rodinky s vnitřním řádem nejméně 1x do roka.

Nováková Alena

ředitelka DD